Jednací řízení bez uveřejnění a sjednání svazujících licenčních podmínek

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 242/2017-48 ze dne 1.11.2017 není sjednání zavazujících licenčních podmínek v souvislosti s původní veřejnou zakázkou dostatečným důvodem pro využití jednacího řízení bez uveřejnění. Nejvyšší správní soud založil rozhodnutí na tom, že jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným postupem, u kterého je splnění podmínek pro jeho využití třeba vykládat přísně restriktivně. Sjednáním svazujících licenčních podmínek s dodavatelem v původní zakázce, při kterém zadavatel následně zůstává závislým na dodavateli jako výhradním dodavateli, není zaručeno účelné vynakládání veřejných prostředků. V tom případě zadavatel nemůže jednací řízení bez uveřejnění využít, neboť stav závislosti na dodavateli zapříčinil vlastním jednáním.

Chyba v rozpočtu veřejné zakázky a dopad na celkovou nabídkovou cenu

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu zp. zn. 9 As 189/2016-32 ze dne 17.8.2017 nelze v podané nabídce opravit chybu v položkovém rozpočtu, pokud by taková oprava měla vliv na celkovou nabídkovou cenu, a to i v případě, že by byl výsledek ve prospěch zadavatele. Případné vysvětlení, že jde o chybu v položkovém rozpočtu a v důsledku opravy chyby se mění nabídková cena, představuje při akceptaci takového vysvětlení zadavatelem porušení zákona o veřejných zakázkách a nabídka uchazeče by měla být vyřazena a uchazeč by měl být vyloučen.