Zákon o elektronické identifikaci

Dne 1.7.2018 nabyl účinnosti zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Zákon umožňuje prokázat totožnost s využitím elektronické identifikace, ovšem pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Zákon mimo jiné upravuje, co je systém elektronické identifikace, podmínky akreditace pro správu systému kvalifikovaným správcem a povinnosti držitele prostředku pro elektronickou identifikaci.

Prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta, notáře, daňového poradce, exekutora a auditora novelou daňového řádu

Dne 5.6.2018 nabyl účinnosti zákon č. 94/2018 Sb., kterým byl novelizován daňový řád a rovněž další zákony včetně zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon proti legalizaci“). Podle novely daňového řádu je povinná osoba podle Zákona proti legalizaci povinna na vyžádání správce daně poskytnout údaje získané při provádění identifikace klienta, údaje získané při provádění kontroly klienta, údaje o způsobu získávání těchto údajů nebo dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta podle Zákona proti legalizaci. Povinnou osobou je v tomto smyslu i auditor, daňový poradce a účetní, exekutor a za určitých podmínek, resp. ohledně určitých služeb (především poskytování úschov), i advokát a notář. Novelou příslušných dalších zákonů bylo vyloučeno se v těchto případech dovolávat mlčenlivosti.

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dne 31.5.2018 nabyl účinnosti zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Součástí zákona je mimo jiné rovněž novela zákona o daních z příjmů, novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, novela zákona o státní sociální podpoře, novela zákona o nemocenském pojištění.

Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dnem 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 293/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dle novely mimo jiné musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené. Za porušení této povinnosti nebo povinnosti provozovat na pozemní komunikaci pouze pojištěné vozidlo se stanoví povinnost vlastníkovi vozidla a provozovateli společně a nerozdílně zaplatit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Dále je také stanovena povinnost po zániku pojištění odpovědnosti vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti, požádat o vyřazení vozidla z provozu, není-li vozidlo zapsáno v registru jako zaniklé nebo vyvezené do jiného státu.

Evidence údajů o skutečných majitelích

K 1.1.2018 nabyla účinnosti příslušná část zákona č. 368/2016 Sb., která obsahuje novelu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která zřídila evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zápis skutečného majitele do této evidence není ani veřejným rejstříkem a není veřejně přístupný. Praktický efekt má zápis například v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek provedenou stejným zákonem a rovněž s účinností od 1.1.2018, která stanovila, že v případě, že vybraný dodavatel v zadávacím řízení má zapsaného skutečného vlastníka v evidenci skutečných majitelů, umožní zadavateli Ministerstvo spravedlnosti přístup do této evidence a vybraný dodavatel již není povinen předkládat zadavateli doklady k zjištění skutečného majitele podle §122 zákona o zadávání veřejných zakázek.  Povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů mají osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1.1.2019, ostatní právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku mají tuto povinnost do 1.1.2021.

Předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci

Dnem 1.1.2018 nabyla účinnosti změna ustanovení §1124 občanského zákoníku, provedená zákonem č. 460/2016 Sb. Podle nového znění ustanovení §1124 odst. 1 občanského zákoníku mají spoluvlastníci předkupní právo, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, ledaže jde o převod osobě blízké. Nový občanský zákoník v původním znění k 1.1.2014 zákonné předkupní právo významně omezoval na určité podmínky, nové znění zavádí předkupní právo opět pro spoluvlastnický podíl k nemovité věci bez dalších podmínek, a to i pro bezúplatný převod, s výjimkou převodu osobě blízké.