Jednací řízení bez uveřejnění a sjednání svazujících licenčních podmínek

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 242/2017-48 ze dne 1.11.2017 není sjednání zavazujících licenčních podmínek v souvislosti s původní veřejnou zakázkou dostatečným důvodem pro využití jednacího řízení bez uveřejnění. Nejvyšší správní soud založil rozhodnutí na tom, že jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným postupem, u kterého je splnění podmínek pro jeho využití třeba vykládat přísně restriktivně. Sjednáním svazujících licenčních podmínek s dodavatelem v původní zakázce, při kterém zadavatel následně zůstává závislým na dodavateli jako výhradním dodavateli, není zaručeno účelné vynakládání veřejných prostředků. V tom případě zadavatel nemůže jednací řízení bez uveřejnění využít, neboť stav závislosti na dodavateli zapříčinil vlastním jednáním.

Chyba v rozpočtu veřejné zakázky a dopad na celkovou nabídkovou cenu

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu zp. zn. 9 As 189/2016-32 ze dne 17.8.2017 nelze v podané nabídce opravit chybu v položkovém rozpočtu, pokud by taková oprava měla vliv na celkovou nabídkovou cenu, a to i v případě, že by byl výsledek ve prospěch zadavatele. Případné vysvětlení, že jde o chybu v položkovém rozpočtu a v důsledku opravy chyby se mění nabídková cena, představuje při akceptaci takového vysvětlení zadavatelem porušení zákona o veřejných zakázkách a nabídka uchazeče by měla být vyřazena a uchazeč by měl být vyloučen.

Evidence údajů o skutečných majitelích

K 1.1.2018 nabyla účinnosti příslušná část zákona č. 368/2016 Sb., která obsahuje novelu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která zřídila evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zápis skutečného majitele do této evidence není ani veřejným rejstříkem a není veřejně přístupný. Praktický efekt má zápis například v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek provedenou stejným zákonem a rovněž s účinností od 1.1.2018, která stanovila, že v případě, že vybraný dodavatel v zadávacím řízení má zapsaného skutečného vlastníka v evidenci skutečných majitelů, umožní zadavateli Ministerstvo spravedlnosti přístup do této evidence a vybraný dodavatel již není povinen předkládat zadavateli doklady k zjištění skutečného majitele podle §122 zákona o zadávání veřejných zakázek.  Povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů mají osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1.1.2019, ostatní právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku mají tuto povinnost do 1.1.2021.