Jednací řízení bez uveřejnění a sjednání svazujících licenčních podmínek

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 242/2017-48 ze dne 1.11.2017 není sjednání zavazujících licenčních podmínek v souvislosti s původní veřejnou zakázkou dostatečným důvodem pro využití jednacího řízení bez uveřejnění. Nejvyšší správní soud založil rozhodnutí na tom, že jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným postupem, u kterého je splnění podmínek pro jeho využití třeba vykládat přísně restriktivně. Sjednáním svazujících licenčních podmínek s dodavatelem v původní zakázce, při kterém zadavatel následně zůstává závislým na dodavateli jako výhradním dodavateli, není zaručeno účelné vynakládání veřejných prostředků. V tom případě zadavatel nemůže jednací řízení bez uveřejnění využít, neboť stav závislosti na dodavateli zapříčinil vlastním jednáním.

Chyba v rozpočtu veřejné zakázky a dopad na celkovou nabídkovou cenu

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu zp. zn. 9 As 189/2016-32 ze dne 17.8.2017 nelze v podané nabídce opravit chybu v položkovém rozpočtu, pokud by taková oprava měla vliv na celkovou nabídkovou cenu, a to i v případě, že by byl výsledek ve prospěch zadavatele. Případné vysvětlení, že jde o chybu v položkovém rozpočtu a v důsledku opravy chyby se mění nabídková cena, představuje při akceptaci takového vysvětlení zadavatelem porušení zákona o veřejných zakázkách a nabídka uchazeče by měla být vyřazena a uchazeč by měl být vyloučen.

Evidence údajů o skutečných majitelích

K 1.1.2018 nabyla účinnosti příslušná část zákona č. 368/2016 Sb., která obsahuje novelu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která zřídila evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zápis skutečného majitele do této evidence není povinný a není ani veřejným rejstříkem a není veřejně přístupný. Praktický smysl má zápis například v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek provedenou stejným zákonem a rovněž s účinností od 1.1.2018, která stanovila, že v případě, že vybraný dodavatel v zadávacím řízení má zapsaného skutečného vlastníka v evidenci skutečných majitelů, umožní zadavateli Ministerstvo spravedlnosti přístup do této evidence a vybraný dodavatel již není povinen předkládat zadavateli doklady k zjištění skutečného majitele podle §122 zákona o zadávání veřejných zakázek.