Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dne 31.5.2018 nabyl účinnosti zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Součástí zákona je mimo jiné rovněž novela zákona o daních z příjmů, novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, novela zákona o státní sociální podpoře, novela zákona o nemocenském pojištění.

Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dnem 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 293/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dle novely mimo jiné musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené. Za porušení této povinnosti nebo povinnosti provozovat na pozemní komunikaci pouze pojištěné vozidlo se stanoví povinnost vlastníkovi vozidla a provozovateli společně a nerozdílně zaplatit příspěvek České kanceláři pojistitelů. Dále je také stanovena povinnost po zániku pojištění odpovědnosti vozidla, jehož provoz je podmíněn pojištěním odpovědnosti, požádat o vyřazení vozidla z provozu, není-li vozidlo zapsáno v registru jako zaniklé nebo vyvezené do jiného státu.