Evidence údajů o skutečných majitelích

K 1.1.2018 nabyla účinnosti příslušná část zákona č. 368/2016 Sb., která obsahuje novelu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která zřídila evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zápis skutečného majitele do této evidence není ani veřejným rejstříkem a není veřejně přístupný. Praktický efekt má zápis například v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek provedenou stejným zákonem a rovněž s účinností od 1.1.2018, která stanovila, že v případě, že vybraný dodavatel v zadávacím řízení má zapsaného skutečného vlastníka v evidenci skutečných majitelů, umožní zadavateli Ministerstvo spravedlnosti přístup do této evidence a vybraný dodavatel již není povinen předkládat zadavateli doklady k zjištění skutečného majitele podle §122 zákona o zadávání veřejných zakázek.  Povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů mají osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1.1.2019, ostatní právnické osoby zapsané do jiného veřejného rejstříku mají tuto povinnost do 1.1.2021.